Popular Posts

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာပံု

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာမွု သမိုင္း 

ကြၽႏ္ုပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကဌာန္းႏွင့္ရပ္တည္ခဲ့သည့္လြတ္လပ္
မွုႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကိုယ့္ဘုရင္ ကိုယ့္
အရွင္ႏွင့္ကမၻာ့အလယ္တြင္ခန္းျငားထည္၀ါစြာ တည္ရွိခဲ့ ပါသည္...ထိုအျပင္တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုယ့္ဘာသာကိုယ့္ယဥ္ေက်းမွု
မ်ား၊ဆန္စပါး၊သစ္ေတာ၊ေရနံ၊ေရသယံဇာတ
ႏွင့္ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္၀လွသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္သိမ္းပိုက္ကြၽန္ျပဳ လိုေသာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနခဲ့ပါသည္...
သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အျပစ္ရွာရန္ျပဳကာ 1186-88(၁၈၂၄-၂၆)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၂၁၄-၁၅(၁၈၅၂-၅၃)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၂၄၇-၄၈(၁၈၈၅-၈၆)ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္(၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္က်ဴးေက်ာ္ရန္ျပဳစစ္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္(၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္)ေန႔တြင္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားစုဖုရားလတ္တို႕ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ၁၂၄၈ ခုႏွစ္(၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔)တြင္ ျမန္မာတျပည္လံုးကို သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္းေၾကညာကာ သိမ္းပိုက္ လိုက္သျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို လက္လြတ္ဆံုးရွံုးခဲ့ရကာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ကြၽန္သေဘာက္ဘ၀သို႕ က်ေရာက္ ခဲ့ၾကရ ပါသည္....
တႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႕က်ေရာက္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ သည့္ ကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး အႏိုင္မခံအရွံုး မေပး သူ႕ကြၽန္မခံလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိၾကသည့္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႕သည္ရရာလက္နက္လူသူတို႕ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ လက္ မေျမာက္အရွံုးမေပးဘဲ အတိုက္အခိုက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမာက္၍ျပန္လွန္ေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကပါသည္..သို႕ေသာ္လူအားလက္နက္အား မယွဥ္သာေအာင္အဆမတန္ကြာျခားမွုေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္ကိုစေတး၍အရွံုးေပးခဲ့ၾကရပါသည္... ထိုအထဲတြင္ တာပြန္ၿမိဳ႕သူႀကီးဦးေဂါင္းႀကီး(ဗိုလ္ေခါင္းႀကီး)သည္လည္းတစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္...
ဤကဲ့သို႕ သူ႕ကြၽန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ၁၈၅၂-၅၃ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီးဦးေဂါင္းႀကီးမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတာပြန္သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္တြင္းသို႕လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားရၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္သို႕ေရာက္ရွိသြားရသည္...အဂၤလိပ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္၍ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၈၆၈ခုႏွစ္၌ ဧရာ၀တီခ်ိဳင့္၀ွမ္းအစိုးရ မီးရထားလမ္းဟု အမည္တြင္ေသာ ယခု ရန္ကုန္ -ျပည္မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကိုၿဗိတိသ်ွအင္ပါယာအိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံတင္ျပခဲ့သည္... ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍သာယာ၀တီနယ္ကိုျဖတ္သန္းလ်ွက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးမီးရထားလမ္း(ရန္ကုန္နတ္တလင္း=၁၂၅မိုင္၊ ျပည္-နတ္တလင္း =၃၇မိုင္)ကိုေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္..၁၈၇၄ခုႏွစ္တြင္မီးရထားလမ္းၿပီးစီး၍ ေမလ(၁)ရက္ေန႕တြင္မီးရထား စတင္စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္...မီးရထားအၿမဲတေစခုတ္ေမာင္းလာႏိုင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း မီးရထားလမ္းတြင္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဘူတာစခန္းမ်ားလိုအပ္လာသည္...မီးရထားဘူတာစခန္းအျဖစ္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္လာ မည့္ေနရာတြင္ တစ္ေနရာဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္...၎မီးရထားလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္ရန္ကုန္ႏွင့္ျပည္သို႕ေပ(၁၀၀)ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကိုလည္း ၁၈၆၇-၆၈ ခုႏွစ္မွစတင္ ၍ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ရာ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္အၿပီးသတ္ၿပီးစီးေလသည္..ထုိေပ(၁၀၀)ေက်ာက္လမ္း(ရန္ကုန္နတ္တလင္း=၁၃၀မိုင္၊ ျပည္-နတ္ တလင္း=၄၂မိုင္)ကိုလည္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္မည့္ စခန္းေနရာမွာပင္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ေဘးခ်င္းယွဥ္ လွ်က္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အစစအဆင္ေျပကာ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာၿပီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့ေပသည္....
ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟုေမ်ာ္လင့္လွ်က္....

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး