Popular Posts

သမၼတၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမွု ပံုရိပ္

သမၼတၾကီးနွင့္ မေတြ႔မီ၊ ေတြ႔စဥ္နွင့္ ေတြ႔ျပီးအေတြးပံုရိပ္မ်ား (မ်ိဳးညြန္႔)

၈-၇-၂၀၁၂ ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိမ္းတို႔က ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြ (၁၀)ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေတြ႔ဆံုျပီး သမၼတၾကီးတုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ၾကိဳတင္ညွိနွိဳင္း ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္၊၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားက ထိုေဆြးေႏြးတြင္ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုု ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီးနွင့္ မၾကာမီေတြ႔ဆံုနိုင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီးကလည္းေတြ႔ဆံုရန္ ဆႏၵရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ မိမိတို႔အျမင္ သေဘာထား၊ အၾကံျပဳခ်က္စသည္တို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီးႏွီးအိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊၊

ျပင္ဆင္မႈမ်ား

သို႔နွင့္ ၁၈-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၁)နာရီအထိ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗ္ဗသီရိ ျမိဳ႕နယ္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေတာင္သူပညာေပးဧက (၅၀၀)စိုက္ခင္းရွိ စည္းေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတရံုးမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၁၆-၇-၂၀၁၂ ညေနတြင္ အေဆာတလ်င္ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္၊၊သို႔ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၁၇-၇-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းထိုင္ျပီး သမၼတၾကီးနွင့္ေတြ႔ဆံုခ်ိန္(၂)နာရီအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ခြဲျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္အလု္ိက္ ပါတီအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မိမိတာ၀န္ယူ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္အလိုက္ စာတမ္းတိုမ်ားေရးသားျပီး မိတ္ေဆြ ဆယ္ပါတီ၏ သေဘာတူညီညွိႏႈိင္းထားျပီး အေျခခံမူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္၊၊ ပါတီအသီးသီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္းအပါအ၀င္ သမၼတၾကီးအား မိတ္ဆက္ႏွုတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာရန္ အသက္အရြယ္အၾကီးဆံုး နိုင္ငံေရး၀ါအရင့္ဆံုးျဖစ္သူ ဦးသုေ၀(ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ကို အားလံုးသေဘာတူ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

မေတြ႔မီအေတြးစမ်ား

စာေရးသူသည္ သမၼတၾကီးနွင့္ေတြ႔ဆံုမည့္သူမ်ားသူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးနွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ လညး္ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ရာ ထုိစဥ္ကပင္သမၼတၾကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ေတြ႔ခ်င္ပါလိမ့္။မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္း အေျခအေနမ်ားက ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေစ့ေဆာ္လိုက္ပါလိမ့္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္အတြက္္ ထုိေတြ႔ဆံုပြဲက အေထာက္အကူျပဳပါမည္ေလာ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ စိတ္ရိုးသေဘာမွန္ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚျခင္းပင္ေလာ။ ႏိုင္ငံေရးရုပ္ျပအသံုးခ်ခံအျဖစ္မ်ိဳး မ်ားက်ေရာက္သြားလိမ့္မည္ေလာ။ စသည္ျဖင့္သို႔ေလာ… သုိ႔ေလာ… အေတြးပံုရိပ္မ်ား ထင္လ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္းရိုးသားစြာ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

သမၼတႏွင့္ေတြ႔ျပီ

၁၈-၇-၂၀၁၂ နံနက္(၇)နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္-မဂၤလာဒံု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ မွ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားပါသည္။ထိုမွ အသင့္ၾကိဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သမၼတ၏လယ္ေတာအိမ္ စည္းေ၀းခန္းမေဆာင္သို႔ (၈း၄၅)နာရီခန္႔ ေရာက္သြားရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိမ္းတို႔က အျခားသမၼတရံုး တာ၀န္ရွိသူူအခ်ိဳ႕နွင့္အတူ ၾကိဳဆိုေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို၀န္ၾကီးမ်ားက ေႏြးေႏြး ေထြးေထြးၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကျပီး အစည္းအေ၀းခန္းမထဲ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၾကပါရန္ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသီးသီးေနရာယူၾကျပီးေနာက္ ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာ နံနက္(၉)နာရီ တိတိတြင္ သမၼတၾကီးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ သူ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္အၾကပ္ တစ္ဦးမ်ွမပါ။ ဘာအေဆာင္အေယာင္မ်ွမပါဘဲ ကိုယ္ေရး အရာရွိမ်ားျဖစ္ဟန္တူသူ အရပ္၀တ္ႏွစ္ဦးသာ အတူလိုက္ပါလာေလသည္။ ၎တုိ႔သည္ သမၼတၾကီးနွင့္အတူ အစည္းအေ၀းခန္းမထဲ၀င္၊ ရုပ္ေသဗီဒီယိုမ်ား ေခတၱရိုက္ျပီး ျပန္ထြက္သြားၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ေရွးဦးစြာ သမၼတၾကီးက ကၽြန္ေတာ္တုိ္႔ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ပဋိသႏၱာရစကားဆိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ “ထိုင္ၾကပါ။ ေအးေအးေဆးေဆး သက္သက္သာသာ ေနၾကပါ။အခ်ိန္ရသမွ် ေျပာၾကဆိုၾကတာေပ့ါဗ်ာ”ဟုေျပာျပီး စားပြဲထိပ္ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တုိ႔အစိုးရ စတင္ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ယူလာခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖးေျဖးႏွင့္ မွန္မွန္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာ ေျပာျပသြားသည္မွာ မိနစ္(၅၀)ခန္႔ပင္ၾကာျမင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အျခားကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ အားမနာတမ္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေျပာၾကေဆြးေႏြးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားအဆံုးသတ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီ ကိုယ္စားဦးသုေ၀(ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ကမိတ္ဆက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ဦးသန္းျငိမ္း(အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု)တို႔က ရခိုင္ယူနန္ရထားလမ္း ကိစၥ၊ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ လ်ွပ္စစ္မီး ရရွိေရးကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးကိစၥႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္စနစ္ အစားထိုးနိုင္ေရးကိစၥ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု(ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လာေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ၊ ဦးေအာင္သန္း(ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ)က တရားစီရင္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳျပီးလ်ွင္ နည္းဥပေဒ ကပ္လ်က္ ျပဌာန္းနိုင္ေရး၊ တရားရံုးမ်ား၏ ဥပဓိရုပ္ပီျပင္ေစေရးကိစၥတို႔ကို အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကျပီး စာေရးသူ(ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ)က သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မိတ္ေဆြပါတီမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းငယ္ကို ဖတ္ၾကားတင္ျပပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားကို သမၼတၾကီးႏွင့္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရာ စာေရးသူ၏စာတမ္းဖတ္ၾကားျပီးခ်ိန္တြင္ နံနက္(၁၁)နာရီ နီးနီးရွိေနေလျပီ။ မူလစီစဥ္ထားမႈအတိုင္းဆိုပါက အခ်ိန္ေစ့ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သမၼတၾကီးက “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ေျပာစရာ၊ ေဆြးေႏြးစရာေတြ ဆက္ၾကမယ္။ခုခဏေလာက္ နားၾကရ ေအာင္။ ျပီးရင္ျပန္စၾကတာေပါ့”ဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို သံုးမိနစ္ခန္႔သာ ရပ္နားျပီး ျပန္ဆက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲၿပန္စ

ေဆြးေႏြးပြဲၿပန္စသည္နွင့္ ဦးထြန္းေရႊ (ညီညြတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ)က လယ္ယာေၿမဥပေဒ၊ ေၿမလြတ္ေၿမရိုင္းမ်ားဥပေဒတုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးတင္ၿပအၾကံၿပဳပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေသာင္း၀င္း (ၿပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ) က သမၼတၾကီးတို႔ အစိုးရ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကိဳဆိုေထာက္ခံ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ တကယ္အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအာက္ေၿခ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၿပဳၿပင္ေပးရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးအၾကံၿပဳပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိငး္ရင္းသား လူမ်ိဳးစု ညီေနာင္ပါတီ(၅)ပါတီမွ ဦးအုိက္ေပါင္း (က်ားၿဖဴပါတီ)၊ ဦးဦးလွေစာ (ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ)၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ဦးဇိုဇမ္ (ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ)၊ ဦးေစာ၀င္း (ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) တုိ႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဇယား ၂ နွင့္ ဇယား ၄ တို႔ပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကိစၥ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ရခိုင္ၿပည္မွ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တုိ႔ ကိစၥ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ အမ်ိဳးသားအၿမင္၊ ေရရွည္ လံုၿခံဳေရးအၿမင္တို႔ၿဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး ကိစၥ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္နယ္အလုိက္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတန္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပဌာန္းသြားရန္ကိစၥ၊ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ၿပည္နယ္သားမ်ားၿဖင့္သာ ဖြဲ႔စညး္ေဆာင္ရြက္သြားေရး ကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ရပ္ေရးစတင္သည္နွင့္ ေၿမၿမွဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥတုိ႔ိကုိ အသီးသီး မက်ယ္မက်ဥ္း တင္ၿပသြားၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ၿပခ်က္အသီးသီးကို တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သမၼတၾကီးနွင့္ လုိအပ္လ်ွင္ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးနွစ္ဦးတုိ႔ကပါ တစ္ခ်က္ခ်င္း ၿပည္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထိုသို႔ၿပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ သိသည္ကိုသိေၾကာင္း၊ မသိသည္ကို မသိေသးေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ၿပန္လည္ေမးၿမန္းစံုစမ္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို သင့္ၿမတ္လ်ွင္ သင့္ၿမတ္ေၾကာင္း၊ လက္ခံေၾကာင္း၊ လက္မခံနုိင္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆုိလ်ွင္ လက္မခံနုိင္ေသးပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ မၿဖစ္ေသးပါေၾကာင္း စသည္ၿဖင့္ ရိုးစင္းစြာ ပြင့္လင္းစြာ တိုိက္ရုိက္က်စြာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေၿပာၾကားၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔နွင္႔ ေနာက္ထပ္နွစ္နာရီမွ်ၾကာသြားၿပီး မြန္းလြဲတစ္နာရီထိုးမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အဆံုးသတ္လုိ္က္ပါသည္။

သမၼတၾကီးနွင့္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္လ်ွင္ အလြန္ပင္ ရင္းနွီးပြင့္လင္း ေႏြးေထြးေသာ သဏၭာန္ကိ အၿပည့္အ၀ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ နွစ္ဖက္အၿမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ သမၼတၾကီးတို႔ဘက္က မည္သည့္ဟိတ္ၾကီးဟန္ၾကီးလုပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မေတြ႔ရဘဲ၊ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးစသည့္ အေဆာင္အေယာင္ ဟန္ပန္မ်ားမပါဘဲ မိတ္ရင္းေဆြရင္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္ ရင္းနွီၤးပြင့္လင္း တုိက္ရိုက္က်သည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထား (warm, friendly and open atmosphere) မ်ိဳး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္ကလည္း ရဲရဲတင္းတင္း ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ၾကိဳက္သည္ကို ၾကိဳက္ေၾကာင္း၊ မသင့္သည္ကို မသင့္ေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပ အၾကံၿပဳသည့္ သဏၭာန္မ်ိဳးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုပြဲအၿဖစ္ ၿမင္ရသည္။ စင္စစ္ေသာ္ နိုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲနွင့္ နုိ္င္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္ထက္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီ(၁၀)ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ၿပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌနွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ ၿပည္ေထာင္စုလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားၿမွင့္တင္ေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ စစ္မက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ဥပေဒေရး၊ တရားစီရင္ေရးရာ အၿဖာၿဖာတို႔တြင္ တူညီသည္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ မတူညီသည္မ်ားကို ဆက္လက္ညွိနွိုင္းသြားရန္ ေႏြးေထြးမွုအၿပည့္ၿဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားအၿဖစ္ ကၽြန္ေတာ့အေတြးစကို ဆန္႔မိပါေတာ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲလြန္ေသာ္

သို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သမၼတၾကီးႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေၿမာက္မိပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားရင္း ႏွဳတ္ဆက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သမၼတၾကီး၊ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေပါင္းဓါတ္ပံုရိုက္ၾကၿပီး သမၼတၾကီးလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၿဖင့္ ၿပည္လည္ ထြက္ခြာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေလယာဥ္ကြင္းဆီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားၿဖင့္ ၿပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ (၂း၃၀)နာရီခန္႔ ၿပည္လည္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္သည္ သမၼတၾကီးႏွင့္မေတြ႔မီက အထက္တစ္ေနရာတြင္ သို႔ေလာ…သို႔ေလာ သံသယအေတြးပံုရိပ္တုိ႔ၿဖင့္ လံုးေထြးရစ္ပတ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ေနၿပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔အၿပန္ ေလယာဥ္ေပၚလုိက္ပါ စီးနင္းေနစဥ္မွစ ဆိုခဲ့ပါ သို႔ေလာ..သို႔ေလာ….သံသယအေတြးပံုရိပ္တို႔ လြင့္ၿပယ္ေလၿပီ။ သမၼတၾကီးႏွင့္ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၿပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား စီးပြားၿမွင့္တင္ေရးစသည္ စသည္တို႔ အပါအ၀င္ အေထြေထြ ဒီမိုကေရစီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးကို စြမ္းနိုင္သမွ် အမွန္တကယ္ အားသြန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္မွာ ထင္ရွားပါကလားဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈပံုရိပ္တို႔က ကၽြန္ေတာ့အေတြးစမ်ားတြင္ အလႊမ္းအမိုးၿပဳလာပါေတာ့သည္။
 

Vol-2, No-100, 26 July-1 Aug 2012\ Hot News Goal Journal

from:http://myanmarpyithar.org/

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး